Algemene voorwaarden

Toepasselijkheid.
Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van De Gruijter Sliedrecht zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Verkoopvoorwaarden van toepassing. 
Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een aankoop houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Algemene Verkoopvoorwaarden aanvaardt. 
Van het in deze Algemene Verkoopvoorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven. 
Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Algemene Verkoopvoorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van De Gruijter worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door De Gruijter Sliedrecht ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

 

Betalingen en Prijzen.

De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro's, inclusief BTW en eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen. Indien kortingen en aanbiedingen van toepassing zijn, zijn deze niet cumuleerbaar.
Betaling kan geschieden zonder korting of compensatie op (een van) de wijze(n) zoals aangegeven in de winkel of website. Aan uw aankoop kunnen nadere (betalings)voorwaarden worden gesteld. Betaling kan geschieden door middel van directe contante betaling, of gebruik van de pin/ Mastercard in de winkel. Ook bestaat de mogelijkheid op factuur aankopen te kunnen verrichten. Hierbij is een geldig kopie van legitimatie en klant/bedrijfs gegevens verplicht.

 

Garantie.
Met betrekking tot de geleverde zaken geldt een garantie overeenkomstig de door de betreffende fabrikant gehanteerde garantiebepalingen. Bij een beroep op garantie dient een volledig ingevuld garantiebewijs (indien afgegeven) en een bewijs van betaling met vermelding van het artikel en de aankoopdatum te worden overlegd.
Garantie is uitgesloten indien naar ons oordeel niet is aangetoond dat enig geconstateerd gebrek is ontstaan als gevolg van fouten in de constructie, gebrekkige afwerking en / of het gebruik van ondeugdelijk materiaal.
Beroep op garantie is niet mogelijk, indien:
- de geleverde zaken een of meer onvolkomenheden c.q. afwijkingen vertonen die vallen binnen een redelijke tolerantie of die het gevolg zijn van normale slijtage dan wel van te zware belasting;
- de koper dan wel een derde zonder onze schriftelijke toestemming wijzigingen heeft aangebracht of reparaties heeft verricht aan het geleverde;
- het geleverde voor een ander doel is gebruikt dan waarvoor zij normaliter is bestemd dan wel naar ons oordeel op onoordeelkundige wijze is behandeld, gebruikt, onderhouden, opgeslagen, vervoerd of gemonteerd;
- de schade is veroorzaakt door nalatigheid van de wederpartij of een derde of doordat de wederpartij of een derde in strijd heeft gehandeld met onze duidelijke instructies of aanwijzingen.
- schade is ontstaan door natuurgeweld, overstroming, molest, brandstichting en ander menselijk handelen.
De koper is gehouden aan zich ten aanzien van de garantie te gedragen naar de door de fabrikant gegeven aanwijzingen en richtlijnen. 

Ruilen/retourneren.

U kunt altijd een product terug brengen of retourneren. De Gruijter Sliedrecht behoudt zich op het feit dat ruilen/retourneren een gunst is van de winkelier naar de consument toe, en geen recht is van de consument. Het moment dat u het product heeft afgerekend, betekent dit dat u de aankoopvoorwaarden van de  Gruijter Sliedrecht heeft geaccepteerd en aanvaard. Producten kunnen geruild worden voor een tegoedbon of een ander product van dezelfde waarde. Wij zijn in geen enkel geval verplicht geld terug te geven. Tijdschriften en/of boeken kunnen niet geruild of geretourneerd worden, tenzij deze zijn ingeseald, met een seal label van de Gruijter Sliedrecht.

Meer weten?>>

Toepasselijk recht en bevoegde rechter .
Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Algemene Verkoopvoorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Algemene Verkoopvoorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 
Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.


 

KVK

 • De Gruijter V.O.F. Sliedrecht

  Hoofdvestiging

  Bestaande handelsnamen

  De Gruijter V.O.F. Sliedrecht

  Naam samenwerkingsverband

  De Gruijter V.O.F. Sliedrecht

  • KVK 24412885

  • Vestigingsnr. 000012671908

  • Burgemeester Winklerplein 10 & 20

  • 3362AA

  • Sliedrecht